Bodhi: White Lotus

Genetics: The White x Snow Lotus [+]