Glenrothes Scotch Single Malt 1995

Glenrothes Scotch Single Malt 1995 is a Single Malt Scotch from Speyside, Scotland. [+]