Kagayaki Shito Ryu Kai Dojo

Kagayaki Shito Ryu Kai Dojo is a Martial Arts Organization. [1]