Kazuyoshi Hoshino

Kazuyoshi Hoshino is a automobile racer from Japan. [1]