Kokomo Herald

Kokomo Herald is a weekly newspaper. [1]