Koudai Tsukakoshi

Koudai Tsukakoshi is a automobile racer from Japan. [1]