KYUK-TV (Bethel, AK)

KYUK-TV (Bethel, AK) is a television. [1]