Mitsuhiro Kinoshita

Mitsuhiro Kinoshita is a automobile racer from Japan. [1]