Open Guard Brazilian Jiu-Jitsu is a Martial Arts Organization. [1]