Seiyo No Shorin-Ryu Karate Renmei

Seiyo No Shorin-Ryu Karate Renmei is a Martial Arts Organization. [1]