Shinji Nakano

Shinji Nakano is a automobile racer from Japan. [1]