Shorindokai Karate

Shorindokai Karate is a Martial Arts Organization. [1]