Takeshi Tsuchiya

Takeshi Tsuchiya is a automobile racer from Japan. [1]