Thiago Medeiros

Thiago Medeiros is a automobile racer from Brazil. [1]