V. Patrice Wylly

V. Patrice Wylly is a law clerk at Skadden. [1]