Xequemate Brazilian Jiu-Jitsu Academy is a Martial Arts Organization. [1]