Yoshitaka Karate Do

Yoshitaka Karate Do is a Martial Arts Organization. [1]