Yoshitaka Kuroda

Yoshitaka Kuroda is a automobile racer from Japan. [1]