Zenshinkai Aikido of Manhattan: Genshinkan Dojo

Zenshinkai Aikido of Manhattan: Genshinkan Dojo is a Martial Arts Organization. [1]